دسته‌ها
میهمانان

دکتر مرضیه ابراهیمی

هیأت علمی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی

اولین مدیر فنی بانک خون بندناف رویان

دسته‌ها
میهمانان

دکتر حسین بهاروند

دکتر حسین بهاروند

حسین بهاروند، استاد ممتاز و رئیس پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان است. وی که در سال 1374 به پژوهشگاه رویان پیوست، در سال 1373 مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه شیراز، در سال 1375 مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه شهید بهشتی و مدرک دکترای خود را در رشته زیست شناسی تکوینی از دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق) در سال 1383 دریافت کرده است. ایشان مؤسس دپارتمان سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان در سال 1382 و پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی در سال 1389 است و از سال 1385 تاکنون ریاست دپارتمان زیست شناسی تکوینی دانشگاه علم و فرهنگ را بر عهده دارد.

بهارونـد بـرای نخسـتین بـار در سـال 1382 سـلول‌های بنیـادی جنینـی انسـانی و موشـی را در ایران تولیـد کرد و در سـال 1387 بـه همراه همکارانش موفق به تولید سـلول‌های بنیادی پرتوان القائی انسـانی و موشـی شـد. این فعالیت‌ها او و همکارانش را قادر سـاخت تا شـاخه‌های مختلـف پزشـکی ترمیمـی را در ایـران پایـه‌گـذاری و پی‌گیـری کننـد. زمینـه‌هـای پژوهشـی او پیرامـون بهبود ترجمـان تحقیقات و پزشـکی بازسـاختی از دیـدگاه سـلول‌های بنیـادی، زیست شناسـی تکوینی و مهندسـی الهام گرفتـه از زیست شناسـی قـرار دارد. وی روی دگرتمایزی و تمایـز سـلول‌های بنیـادی پرتـوان القائی به سـلول‌های قلبـی، عصبی، کبـدی و بتای پانکراس تحقیـق می‌کند و درباره سـاز و کارهـای پرتوانی و زیستشناسـی سـلول‌های زایـا مطالعـه می‌کنـد.

دکتر بهاروند پیوسته در کارآزمایی‌هـای بالینـی و پیوند سـلول‌های بنیـادی اختصاصی بافت مشـارکت داشـته اسـت و در زمینه توسـعه تولید صنعتی سـلول فعالیت می‌کند. او به عنوان سـخنران مدعو در بسـیاری از کنفرانس‌های علمی حضـور داشـته است. از وی 4 کتـاب بـه زبـان انگلیسـی توسـط انتشـارات Springer و Wiley John به ترتیـب در سـال‌های1389، 1391 و 1394 چـاپ شـده اسـت. تاکنـون 260 مقالـه بین‌المللـی، 100 مقالـه داوری شـده داخلی به همـراه 7 فصـل در کتب بین‌المللـی از دکتـر بهاروند به چـاپ رسـیده اسـت. 7 کتـاب تألیفـی بـه زبان فارسـی و 8 کتاب ترجمه شـده از دیگر آثار وی هسـتند. با اسـتناد بـه Scholar Google تا ماه جـوالی 2016 بیـش از 5400 بـار بـه مطالعـات ایشـان ارجاع شـده و دارای index-h 39 اسـت.

دکتر حسـین بهاروند عضـو هیئت تحریریه هشـت مجله علمی بین‌المللی از جملهChemistry Biological of Journal  و reports Scientific زیرمجموعه انتشـارات  Nature بوده و دارای 2 اختراع ثبت شـده در آمریکاسـت. وی 29 جایزه ملی و بین‌المللی دریافت کرده اسـت. در دهمین، دوازدهمین و هفدهمین جشـنواره رازی (سـال های 1383، 1385 و 1391) موفق به کسـب جایزه تحقیقات در زمینه علم پزشـکی از وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و در بیسـت و ششـمین جشـنواره بین‌المللـی خوارزمـی (سال 1391) موفـق به دریافـت جایزه تحقیقـات در حوزه علـوم پایـه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شـده اسـت.

در سـال 1389 در بیسـت و هفتمین دوره کتاب سـال جمهوری اسلامی ایران، کتاب سـلول‌های بنیادی به تألیـف وی بـه عنـوان کتاب برگزیده شـناخته شـد. بهاروند در سـال 1389 موفق به دریافت جایزه محقق برتر جهان اسلام در حـوزه فناوری و علوم از (ISESCO) سـازمان اسلامی آموزشـی، فرهنگی، علمی گردید. او در سـالهای 1388 و 1392 جایزه دکتر هادوی را از جشـنواره علمی فرهنگسـتان علـوم پزشـکی دریافـت کرد و در سـال 1394 به عنوان اسـتاد برجسـته حیطه علوم پزشـکی از سـوی بنیاد بین‌المللـی آکادمیک پروفسـور یلـدا و همچنیـن چهـره تاثیرگذار بیوتکنولوژی کشـور معرفی شـد. نامبرده در سـال 1393 جایزه عالمه طباطبایی را کسـب کرد و به عنـوان اسـتاد ممتـاز از سـوی بنیـاد ملـی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری شـناخته شـد. همچنین ایشـان در سـال 1393 جایـزه بین‌المللـی یونسـکو-گینه‌اسـتوایی در حـوزه علـوم زیسـتی را دریافت کـرد. این جایزه بـه علت تحقیق بر روی سـلول‌های بنیـادی و کاربرد آن در پزشـکی ترمیمی در راسـتای بهبود کیفیت زندگی انسـان‌ها به ایشـان اعطا شـد.

دسته‌ها
میهمانان

دکتر عبدالحسین شاهوردی

هیأت علمی و رئیس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی

دسته‌ها
میهمانان

دکتر امیر علی حمیدیه

فوق تخصص خون و آنکولوژی

رئیس مرکز جامع سلول‌های بنیادی مرکز طبی کودکان

عضو هیأت رئیسه پیوند سلول‌های بنیادی آسیا و اقیانوسیه

دبیر ستاد توسعه سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دبیر شورای سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تهران